SCHOOLFOTO

INLOOPOCHTEND

VACCINATIEDAGEN

BERICHT VAN DE GMR

Schoolfoto
Komende maandag 14 september komt de schoolfotograaf langs. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven voor de broertje/zusje foto met broertjes of zusjes die niet op school zitten dan kan dat tot en met morgen (vrijdag 11 sept) via info@2emontessorischool.nl Daarna zal de planning worden gemaakt.

 

 

 

Inloopochtend
Er is een PARRO bericht gestuurd waarin stond dat de online inloop die we gepland hadden om organisatorische redenen niet door kan gaan. Gelukkig hebben we veel van u afgelopen week al even in de school kunnen verwelkomen voor het startgesprek. Fijn om elkaar weer even te zien en u en de kinderen te kunnen spreken. Ondanks dat kan ik me voorstellen dat het voor u leuk en handig is om een inkijkje in de klas te krijgen.
Daar gaan we volgende week op de volgende manier invulling aan geven:

– Of de leerkracht stuurt gedurende de week filmpjes naar u toe over de klas en bijvoorbeeld de manier van werken of van iets wat de kinderen hebben geleerd.
– Of de leerkracht nodigt u uit voor een live kijkje in de klas.

Per klas zal worden bekeken welke optie het meest geschikt is. De leerkracht laat dat aan u weten.

Vaccinatiedagen
In de bijlage van de nieuwsbrief die ouders is toegestuurd staat informatie over de vaccinatiedagen van de GGD. Twee keer per jaar organiseert de GGD deze dagen in de sporthal in Bussum. Voor de vaccinatiedagen krijgt u thuis een oproep zodat u met uw kind de vaccinatiedagen kunt bezoeken. Meer info vindt u op www.jggv.nl (info vaccinaties) en www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Wat een bizarre periode maken we toch door! Ook voor de GMR stonden de afgelopen
maanden in het teken van coronamaatregelen, wel of niet vergaderen en vervolgens een voorzichtige opstart. Op 6 mei heeft het Dagelijks Bestuur van de GMR via Skype de lopende zaken besproken met het College van Bestuur van Talent Primair en op 11 juni was de laatste vergadering van dit schooljaar met 1,5 meter afstand tussen alle zitplaatsen weer live.

Op de agenda stonden de bestuurlijke fusie met de Bussumse Montessorischool en diverse beleidsstukken die op basis van de nieuwe Cao PO 2019-2020 zijn aangepast. Dit betreft onder andere het Functieboek van Talent Primair en de nieuwe regeling Persoonlijke vergoedingen. Ook zijn de Jaarrekening 2019 met het bijbehorende Bestuursverslag en de Eerstekwartaalrapportage over 2020 besproken. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij het GMR-lid van jouw school. In het najaar organiseert de GMR in samenwerking met de VOO weer een cursusavond over het GMR-werk en, onder leiding van de controller van Talent Primair, een workshop (G)MR-financiën. De workshop is ook toegankelijk voor geïnteresseerde MR-leden. Inmiddels is afgesproken dat MR’en in april en oktober mee kunnen kijken in Capisci, het financiële systeem. Zo krijgen MR-leden meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van hun school en kan iedereen goed voorbereid het opstellen van de eigen schoolbegroting volgen. Mocht je je aan willen melden voor de workshop, hou dan deze column en de berichten van je GMR-lid in de gaten.
De volgende GMR-vergadering is de startvergadering op 9 september. Die staat in het teken van kennismaken en opstarten. Zo wordt de indeling van de drie GMR commissies besproken en sluiten de nieuwe leden van de Raad van Toezicht aan voor een kennismaking. De eerste overlegvergadering met Fije en Roel is op 1 oktober. Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun je overwegen
om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we nog GMR-leden, dus grijp je kans! Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de overlegvergaderingen.

Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, carin.smits@xs4all.nl).
De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR-notulen ontvangen? Geef dit per mail door aan Carin Smits.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne