Zorg op maat / passend onderwijs

Zorg op maat
In het Montessori onderwijs gaan we uit van de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Veel leerproblemen kunnen op deze manier voorkomen worden. Toch kan het voorkomen dat een kind op een bepaald moment extra hulp nodig heeft. In onderstaand hoofdstuk Handelingsgericht werken/ 1 zorgroute wordt de zorgstructuur nader uitgelegd.

Handelingsgericht werken/1-zorgroute en Passend Onderwijs
Binnen Passend Onderwijs heeft ieder kind recht op onderwijs dat aansluit op zijn/haar onderwijsbehoeften, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen op basis van zijn/haar mogelijkheden en talenten.

Handelingsgericht werken (HGW) is een andere manier van kijken naar de zorgstructuur op school. Er wordt uitgegaan van de behoeften van leerlingen in plaats van de tekortkomingen en gaat over omgaan met verschillen. Het is een werkwijze die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen beoogt te verbeteren.

De “ 1-zorgroute” geeft school en ouders een herkenbare en duidelijke zorgstructuur voor de leerling. Zo is onderlinge afstemming tussen betrokken instanties, zowel binnen als buiten school, makkelijker voor elkaar te krijgen. Met de 1-zorgroute probeert men niet alleen risicoleerlingen op een zo vroeg mogelijk tijdstip te signaleren en zo onderwijsleerproblemen aan te pakken, maar de onderwijsbehoeften van élk kind in kaart te brengen. Deze onderwijsbehoeften zijn het uitgangspunt voor het samenstellen van het onderwijsaanbod in de vorm van een groepsplan. De route heeft betrekking op zowel de interne zorg op school, als de externe zorg buiten de school.

De zorg wordt als volgt georganiseerd:

Niveau 1:
Het onderwijs, zoals dat op school gerealiseerd wordt voor alle leerlingen. Voor 80 % van de leerlingen van onze school is dit aanbod passend.

Niveau 2:
Sommige leerlingen hebben voor een bepaalde periode extra ondersteuning nodig om de stof te kunnen volgen op het niveau van zijn of haar groep. De zorg wordt door de leerkracht zelf gegeven middels extra instructies, ondersteund door Intern begeleider en/of remedial teacher.

Niveau 3:
Er is extra ondersteuning nodig voor leerlingen met bijvoorbeeld reken-, lees- of gedragsproblematiek. Deze steun wordt gegeven door specialisten binnen school, of door iemand vanuit de stichting Talent Primair (remedial teacher, rekenspecialist, dyslexiespecialist, gedragsspecialist).

Tot en met niveau 3 valt de zorg voor leerlingen onder de zogenaamde Basisondersteuning op de eigen school.

Niveau 4
Is er hulp nodig van externe zorgverleners? Dan roepen we deze (voornamelijk) in via het Samenwerkingsverband UNITA, waar de Gooische Montessorischool bij is aangesloten. Met behulp van bovenschoolse psychologen, orthopedagogen en andere specialisten worden leerlingen die (veel) meer zorg nodig hebben, onderzocht en waar mogelijk begeleid. De begeleiding vindt plaats op school en is gericht op leerling én leerkracht. Overleg en afstemming over de zorg die de leerling nodig heeft, vindt plaats door middel van een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarbij ouders, school en externe specialisten aanwezig zijn. Leerlingen krijgen dus alle extra hulp die nodig is op de eigen school maar de begeleiding wordt gecoördineerd door externe begeleiders.

Niveau 5:
Als er echt sprake is van een belemmerde ontwikkeling bij de leerling waarvoor we op school niet de toereikende hulp kunnen bieden, kunnen we in overleg met de ouders van de leerling overgaan tot plaatsing binnen het Speciaal Onderwijs. Voor gemiddeld 2 tot 3% van de zorgleerlingen, is dit een betere keuze dan begeleiding op de eigen school.

In schema ziet het er zo uit:

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne