Medezeggenschapsraad

Op de Gooische Montessorischool worden net zoals op elke andere school belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven aan uw kind(eren). Onderwijs waar u voor gekozen hebt voor uw kind(eren) en waarbij beslissingen direct of indirect van invloed kunnen zijn op uw kind(eren), bijvoorbeeld over de keuze van een nieuwe methode of de klassenindeling.

Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school.

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Taken medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De MR heeft 4 bevoegdheden:

  1. Instemmingsrecht: b.v. over veiligheid, gezondheid , schooltijden, schoolplan, onderwijskundige doelstelling.
  2. Adviesrecht: aanstelling en ontslagbeleid, organisatie van de school, regeling van de vakantie.
  3. Initiatiefrecht : de raad kan zelf met ideeën komen, b.v. over maatschappelijk onderwijs.
  4. Informatierecht : over de beleidsplannen, de samenstelling van de bestuursleden e.d.

Samenstelling medezeggenschapsraad
In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De directeur is adviserend lid. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De leden van de medezeggenschapsraad hebben tenminste twee jaar zitting in de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad van de Gooische Montessorischool is samengesteld uit ouders en leerkrachten, te weten:

De leden namens de leerkrachten zijn:
Yolanda Maccow

Namens de ouders zijn vertegenwoordigd:
Laurens de Vries
Johan Verkerk
Maurine Kroon

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne