Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route. Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne contactpersoon (ICP) op school. De ICP luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. De ICP is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. Elke ouder of kind kan op haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn:
Sascha Blok, groepsleerkracht groep 5/6,
sascha.blok@gooischemontessorischool.nl
Werkdagen Sascha: alle dagen van de week

Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon (EVP). De EVP heeft geheimhoudingsplicht.
De EVP bij ons op school zijn Sylvia van Bragt en Jeroen Meijer.
Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep.
Ze zijn bereikbaar via:
evp@cedgroep.nl
(010) 407 15 99
CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie waar wij als school bij zijn aangesloten.
Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de ICP of EVP kan u hierbij behulpzaam zijn.
De contactgegevens zijn:
(030) 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
onderwijsgeschillen.nl

Voor de volledige klachtenregeling: klachtenschema Talent Primair, klachtenregeling Talent Primair.

Meldplicht seksueel geweld.
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne