Ieder schooljaar spreken we op school aan een aantal speerpunten. Deze speerpunten bepalen we onder andere naar aanleiding van de opbrengsten van ons leerlingvolgsysteem, de opbrengsten van tevredenheidspeilingen, nieuwe regelgeving vanuit de overheid of nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van leren of gedrag. Net als vorig jaar stelt het ministerie van OCW een subsidie beschikbaar voor het effectief verbeteren van de onderwijskwaliteit op alle basisscholen. Voor het schooljaar 2023/2024 hebben we met name speerpunten op het gebied van het verder verbeteren van de basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en burgerschap). Wij vinden het ook van belang dat onze visie zichtbaar is in de school en dat vanuit deze visie toekomstgericht onderwijs bieden. Hieronder lichten we de speerpunten voor schooljaar 2023-2024 graag toe. Lezen & taal De methode STAAL van uitgeverij Malmberg is in schooljaar 2022-2023 ingevoerd in de groepen 3/4 en 5/6. Komend schooljaar implementeren we deze bewezen effectieve methode in de groepen 7/8. Wij leren hierbij van en met elkaar. Lezen is een belangrijke basisvaardigheid. Wij gaan een samenwerking aan met de Bieb op School. Er worden twee leerkrachten opgeleid als leescoordinator. Samen met een leesconsulent van de bibliotheek organiseren zij inspirerende leesbevorderingsactiviteiten. Ook wordt er gekeken naar onze boekencollectie en zorgen we voor een stimulerende leesomgeving.

Rekenen
Het komende schooljaar gaan we verder met het verhogen van onze opbrengsten op het gebied van rekenen. Hiervoor implementeren we twee bewezen effectieve methodes. In de groepen 1 t/m 4 gaan we werken met SemSom en in de groepen 5-6 gaan we werken met De Wereld in Getallen. Bij de implementatie krijgen wij scholing en hulp van de methodemakers. Wij kijken goed naar de inzet van de montessorimaterialen en maken afspraken over de wijze waarop wij de leerlingen vanuit onze visie een stevige rekenbasis meegeven.

Burgerschap
Vanuit de visie van Maria Montessori geven wij de leerlingen een goede basis mee op het gebied van burgerschap. Op de Gooische Montessorischool maken we het verschil voor onze naaste(n), onze leefomgeving en onze aarde. Dit leren we onze kinderen, maar doen we ook zelf. Een van de grootste verantwoordelijkheden is dat kinderen en volwassenen zorg voor elkaar hebben en voor de wereld waarin we leven . Behalve het bestuur van Talent Primair vragen ook de samenleving en het ministerie van onderwijs ons om ons onderwijs zo in te richten dat onze leerlingen begrip hebben van en vaardigheden hebben om deel te nemen aan de samenleving en een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Dit schooljaar ontwikkelen we een doorgaande leerlijn waarin deze doelen planmatig worden aangeboden aan al onze leerlingen.

Toekomstgericht Montessorionderwijs
De Gooische Montessorischool heeft een heldere visie op onderwijs en wil het gedachtegoed van Maria Montessori zichtbaar laten zijn in de dagelijkse lespraktijk. Schooljaar 2023-2024 nemen wij het kosmisch onderwijs extra onder de loep. Een expert op het gebied van Montessorionderwijs begeleidt het team in het ontwerpen van toekomstgericht kosmisch onderwijs. Het volgen van de leerling in het leerproces en de stappen die we daarin als leerkracht kunnen zetten, zijn onderwerpen die we onder de loep nemen en waar we ons beleid op aanscherpen. We gaan werken met methodes voor spelling en rekenen. Dit schooljaar ligt de focus op de implementatie daarvan en op het gebruik van de montessorimaterialen bij deze methodes.

Hoe bereiken we deze doelen?
Voor het ontwikkelen van ieder speerpunt is een leerteam geformeerd. De doelen die de leerteams zichzelf stellen worden geregeld door het leerteam zelf, het MT en de directie geëvalueerd. Op die manier houden we zicht op de voortgang en het behalen van de onszelf gestelde doelen.

.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne