TELEFONISCH NOG NIET BEREIKBAAR

SUCCES!SPIEGEL

VRAAG VAN DE MAAND VAN DE GGD

BERICHT VAN DE GMR

Telefonisch nog niet bereikbaar
Helaas kampen we nog steeds met de gevolgen van de overstap van telefoonprovider. Hierdoor zijn we al een aantal dagen slecht bereikbaar op school. Er wordt hard aan gewerkt dit probleem te verhelpen zodat we snel weer goed bereikbaar zijn. Tot die tijd verzoeken we u via andere kanalen uw vraag kenbaar te maken en eventueel een terugbelverzoek in te dienen.

Succes!spiegel
In de week van 15 maart zult u via de mail een uitnodiging ontvangen van de Succes!Spiegel. De Succes!Spiegel is voor onze school het instrument waarmee wij de tevredenheid onder ouders, leerlingen en personeel in kaart brengen. Deze gegevens analyseren wij met het team en aan de hand hiervan kunnen wij plannen opstellen die de ontwikkeling van onze school en al haar geledingen bevorderen. Hoe meer respons, hoe representatiever de informatie wordt. Uw inbreng is voor ons van grote waarde.

Vraag van de maand van de GGD
Deze maand luidt de vraag: ‘Zijn er dit jaar ook lentekriebels?’

Jazeker! Lentekriebels hebben geen boodschap aan corona. Ook nu komt het voorjaar er weer aan en gaan bloemen bloeien, de vogels nestjes bouwen en worden we massaal (weer) verliefd!

Week van de Lentekriebels
Seksualiteit en intimiteit horen bij het leven, het is van alle leeftijden. Speciaal- en basisonderwijs in het hele land besteden elk jaar in maart aandacht aan seksualiteit en intimiteit in de Week van de Lentekriebels. Het lesprogramma hiervoor wordt aangeboden door Rutgers, kenniscentrum seksualiteit: www.rutgers.nl. Er zijn ook thuislessen beschikbaar. Dit jaar is de Week van de Lentekriebels van 15 t/m 19 maart. Het thema van dit jaar is: seksuele en genderdiversiteit. Zo kan elk kind zichzelf zijn op school en draagt het onderwijs bij aan een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Waarom is het zo belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met seksualiteit?
Door de lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden. En ze leren verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit:
 ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit
 ze ontwikkelen normen en waarden op dit thema
 ze worden weerbaarder en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag
 ze leren respectvol met elkaar om te gaan.
En ja, dan kunnen je kinderen thuis komen vol verhalen en vragen. Als je kind van zichzelf niet zo’n prater is kun je als ouder deze week ook aangrijpen om in gesprek te gaan met je kind over seksualiteit en intimiteit. Meestal geven scholen in een nieuwsbrief aan dat deze themaweek eraan komt en dat ze er aandacht aan besteden en welke onderwerpen behandeld worden.

Wat kun je als ouder doen?
 Praat met je kind over seksualiteit, afgestemd op de leeftijd van je kind.
 Gebruik een aanleiding van bijvoorbeeld tv of school om in gesprek te gaan.
 Beantwoord vragen eerlijk en eenvoudig.
 Je hoeft niet alles te weten. Je kunt ook samen de antwoorden opzoeken.
 Lees een boek over dit onderwerp voor aan je kind of leg het neer voor je kind om het zelf te lezen.
Door open, duidelijk en eerlijk om te gaan met je kind, ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit, kun je waarden en normen meegeven, maar ook veiligheid, vertrouwen en weerbaarheid!
Leestip
Sanderijn van der Doef heeft goede boeken over dit onderwerp geschreven, voor alle leeftijden. Marian Latour heeft in deze boeken mooie, duidelijke en respectvolle illustraties gemaakt. Het boek ‘Ik vind jou lief’ is bijvoorbeeld een informatief prentenboek voor peuters en kleuters. De moeite waard om eens te bekijken.

VRAAG VAN DE MAAND
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek | maart 2021
Persoonlijk advies nodig? We denken graag met je mee!
Neem gerust contact met ons op: telefoon: 035 – 6926350 | e-mail: info@jggv.nl.
Op onze website en via Social Media (@JeugdGezinGV) geven wij ook praktische informatie over gezond opgroeien en opvoeden.

Wij zullen als school ook aandacht besteden aan de week van de lentekriebels. Die is van 15 t/m 19 maart.

Bericht van de GMR
Op 18 februari heeft de GMR door de avondklokrestricties voor het eerst dit schooljaar geheel digitaal vergaderd. We hebben uitgebreid gesproken over het effect van de coronamaatregelen en het online-onderwijs op de Talent Primair-scholen. De GMR is blij met het initiatief van Fije en Roel om alle best practices te verzamelen en per leerjaar gebundeld beschikbaar te stellen voor alle scholen. Zo zijn we goed voorbereid als onverhoopt een derde lockdown nodig blijkt. Fije en Roel vragen bij hun schoolbezoeken steeds naar de ervaringen met het online-onderwijs en de onderdelen die scholen willen vasthouden, maar ook bespreken ze wat een school nog nodig heeft om goed hybride onderwijs te kunnen geven. Fije en Roel hebben de GMR verder een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken binnen de stichting en de aanpak en financiering van het korte en lange ziekteverzuim. Daarnaast zijn het Evaluatieverslag onderwijs TP scholen 2020 en het Evaluatieverslag Bestuur 2020 aan de orde geweest. Deze verslagen zijn voor het tweede jaar op rij opgesteld. Ook het GMR Jaarverslag 2020 is besproken en vastgesteld. Dit is te vinden op de site van Talent Primair. Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je terecht bij het GMR-lid van jouw school. De volgende GMR-vergadering is de overlegvergadering op 22 april. Dan staan onder andere het Bestuursformatieplan 2021-2022, de Vierdekwartaalrapportage 2020, het Evaluatieverslag personeel en personeelsbeleid 2020 en de tweejaarlijkse update van het Medezeggenschapsstatuut op de agenda. Als je het interessant vindt om over bovenschoolse dossiers mee te denken, kun je overwegen om toe te treden tot de GMR. Voor verschillende scholen zoeken we nog GMR-leden, dus grijp je kans! Toehoorders (ouders en personeel) zijn van harte welkom bij de overlegvergaderingen. Wil je een vergadering bijwonen? Meld je dan uiterlijk drie dagen voor de vergadering aan bij Carin Smits (ambtelijk secretaris GMR, carin.smits@xs4all.nl). De notulen van alle vergaderingen zijn openbaar en worden zo geschreven dat ze ook goed leesbaar zijn voor iemand die niet aanwezig was. Wil je de GMR-notulen ontvangen? Ook dit kun je per mail doorgeven aan Carin.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne