We gaan beginnen!!!
Oudergesprekken
Informatieavond
Parro
Fietsen
Samenwerking met Fysioholland

WE ZIJN BEGONNEN!
De school is al wel  een week bezig, maar toch wensen wij iedereen van harte welkom op school. Hopelijk hebben jullie allemaal een heerlijke vakantie gehad en ben je goed uitgerust. Het is altijd spannend of alle kinderen de eerste schooldag er  allemaal zijn. Op twee kinderen na was iedereen aanwezig. In de klassen zijn alle vakantieverhalen met elkaar gedeeld, de kinderen hebben uitgesproken welke voornemens ze voor dit schooljaar gemaakt hebben en ondertussen zijn alle groepen hard aan het werk. De temperaturen stegen op maandag 26 augustus tot boven de 30 graden, maar daar hadden we in de klassen geen last van, want in de vakantie zijn in alle groepen airco’s geplaatst!
Het team heeft weer allerlei leuke plannen voor de leerlingen bedacht. In de brieven, die u vorige week gekregen hebt, wordt uw hulp gevraagd.  Er worden projectweken ( o.a. Kinderboekenweek, Week van de mediawijsheid, een kunstproject, het verkeersproject Streetwise) georganiseerd, er staan diverse excursies gepland en allerlei buitenschoolse activiteiten zijn ingeroosterd.  Vlak voor de herfstvakantie hebben de groepen 7-8 een sportdag en ook op Koningsdag zal een sportdag georganiseerd worden.
Ook staan er weer inloopmomenten gepland, waarin u aan het begin van de dag een kijkje kunt komen nemen in de groep van uw kind.
Er zal dus heel veel geleerd worden, maar er is ook veel ruimte voor activiteiten.

        

ADVIES- EN STARTGESPREKKEN.
Deze week staan de adviesgesprekken voor de 8e groepers op de agenda. Eind vorig schooljaar hebben zij de entree cito toets gemaakt en mede hierop gebaseerd krijgen zij hun voorlopig eindadvies .
Volgende week staan voor de groepen 2 t/m 7 de startgesprekken gepland. Via Parro bent u uitgenodigd voor deze gesprekken in te tekenen. Mocht u dit onverhoopt nog niet gedaan hebben, dan vragen wij u per omgaande in te schrijven.

ALGEMENE INFORMATIEAVOND
Waarschijnlijk staat de datum van de algemene informatie al in uw agenda, maar wij willen u ook via deze nieuwsbrief attent maken op deze avond, die gehouden wordt op maandag 16 september a.s. om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur, op onze school.
Dit informatiemoment is weer eens op een avond gepland, want de afgelopen jaren hebben wij  ‘s middags informatie met u gedeeld.
Allereerst het algemene gedeelte in de bibliotheek. In een korte inleiding  vertelt Wim over het beleid van het vorig jaar en wat er zoal het komende jaar uitgevoerd gaat worden.
Aansluitend maakt u  nader kennis met de leerkracht van uw kind. De leerkracht geeft u alle informatie over het dag- en weekprogramma van uw kind, de afspraken die in de groep gelden en wat er in de loop van het schooljaar staat te gebeuren. Dit gedeelte zal tot ong. 21.00 uur duren. Aansluitend staat er een drankje en een hapje voor u klaar.
Om een beeld te krijgen van de hoeveelheid ouders, die deze avond komen bezoeken, vragen wij u onderstaand strookje in te vullen, te knippen en te plakken en te mailen naar   info@2emontessorischool.nl en door te geven met hoeveel mensen u komt.

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

De ouders van ………………

uit de groep van …………….

    O komen/ komt met …….. personen/ persoon naar de informatieavond van 16 september 2019.

    O wij komen helaas niet naar deze informatieavond.

 

PARRO
Parro en de 2e Montessorischool doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in één keer op de juiste plek in het vertrouwde ParnasSys.
Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen in Parro :

  • Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’.
  • Tik op Profiel en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’.
  • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
    U kunt op elk moment de wijzigingen aanpassen.

 

FIETSEN IN DE FIETSENREKKEN.
Met de kinderen hebben we de afspraak gemaakt dat zij hun fietsen alleen nog maar in de fietsenrekken mogen plaatsen. Als de banden te dik zijn dan mogen ze hun fiets tegen de rekken aan plaatsen. Door de sluiting van de Taalschool zijn er fietsenrekken genoeg. Mogelijk kunt u uw kind een handje helpen hun fiets goed te stallen. Ook vragen wij uw aandacht voor het niet fietsen op het schoolplein.  

SAMENWERKING 2E MONTESSORISCHOOL EN FYSIOHOLLAND OOK IN DIT SCHOOLJAAR!
Al enige jaren zijn de kinderoefentherapeuten van Fysioholland, voorheen STTC Kids, verbonden aan de 2e Montessorischool. Ook dit jaar zal een therapeut op de vrijdag aanwezig zijn om kinderen te onderzoeken en te behandelen met een fijn- en/of grof motorische hulpvraag. Dit schooljaar is dat Jorien van Santen. Zij is de opvolgster van Irene Ruijter, die een nieuwe uitdaging in het onderwijs heeft gevonden.
Het onderzoek en de behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering van uw kind.  Fysioholland heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Omdat er sprake is van een vestiging binnen een school, is er wel een verwijzing van de huis- of jeugdarts nodig. Bij Inge, onze intern begeleider,  liggen folders met nadere informatie. Zie verder www.fysioholland.nl/kids .

 

TYPECURSUS
Voor de kinderen van de groepen 6.7 en 8 biedt LOI-Kidzz een typecursus met 50,- korting via de inschrijfkaart uit het informatiepakketje. Deze enveloppen liggen op de plank bij het kantoor van Wim. Ingevulde formulieren kunt u bij Wim inleveren.
Later in het schooljaar komen er andere aanbieders . Zo zal de Typetuin, bij voldoende aanmeldingen, net zoals de afgelopen jaren, bij ons op school typelessen geven.

 

GMR LID; IETS VOOR U? ( HERHALING )
Wij zijn nog steeds voor onze school op zoek naar een ouder/verzorger die in de GMR wil komen meepraten en meedenken over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs.
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben personeel en ouders invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur. Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder van Talent Primair.
De GMR vergadert minimaal 6 keer per jaar op een woensdagavond op de O.B.B. in Blaricum.
De vergadering begint om 19.30 u tot ongeveer 22.00 u
De taken van een GMR- lid bestaan uit:
-aanwezig zijn op de vergaderingen.
-de stukken lezen ter voorbereiding voor inbreng en kritisch meedenken tijdens de vergadering.
-meedenken in een commissie(stukken lezen en feedback geven).
-het leuk vinden om op een bestuurlijke manier mee te werken aan het onderwijs.
-contact houden via mail met de leden van de MR over belangrijke zaken.
De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft net een nieuw medezeggenschapsstatuut en een medezeggenschapsreglement goedgekeurd.
Heb je interesse om GMR-lid te worden, maar wil je nog extra informatie, neem dan contact op met mij (GMR-lid) of Wim.
Ik hoop van harte binnenkort van iemand te horen, die zich dit schooljaar wil gaan inzetten voor het onderwijs. Jolanda Hondius

SPORTIEF HUIZEN ( BERICHT VAN DE BUURTCOACHES)

Bewegen en sporten is gezond! De buurtsportcoaches zullen ook dit jaar, met regelmaat te zien zijn op alle scholen in Huizen. Wij verzorgen o.a. pleinsporten op het schoolplein, kleutergym, de schoolsportdag op vrijdag 18 oktober (bovenbouw), we coördineren sportclinics en we verzorgen de Koningsspelen op 17 april.
Er zijn vaste dagen in de week dat kinderen kunnen komen sporten op verschillende locaties in Huizen. Deze maand zijn ook veel extra activiteiten vanwege de September Sportmaand, dus genoeg aanbod om een keer langs te komen en mee te doen!
Neem eens een kijkje op onze website www.sportiefhuizen.nl, hier kunt u alle informatie vinden over de buurtsportcoach activiteiten.
Het hele jaar zijn er op maandag en vrijdag van 14.30 – 15.30 uur gratis bewegingslessen voor de kinderen van onze school. Op dinsdag, ook van 14.30 – 15.30 uur, is er Freerunnen in de gymzaal. Dan zijn de
kosten € 1, 50. Wij wensen jullie veel sportiviteit in deze sportmaand.
Buurtsportcoaches, Sport Adviesgroep.

Copyright Gooische Montessorischool 2024, websitedesign Made by Marne